Ιερός Ναός Παναγίας Χρυσαϊφυλιώτισσας

(Αγίας Φυλάξεως)

παναγία αγία φύλα

Ὡς τεκοῦσα τῶν πάντων ποιητήν, Παναμώμητε, εἴληφας τῆς Θείας Τριάδος, δευτερεία ὡς ἔπρεπε. Διό τούς τήν σήν πάναγνον μορφήν, τιμώντας ἁγιάζεις μυστικῶς, προσιόντας τῷ παρόντι ναῶ Σεμνή, πλουτοῦντα τήν εἰκόνα σου. Ὅθεν βοῶμεν σοί πιστῶς νῆσον τῆς Κύπρου φύλαττε, καί εὐλαβεῖς Λεμεσηνούς, ὤ Χρυσαϊφυλιώτισσα.